Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for funksjonsomgrepet og teikne grafar ved å analysere funksjonsomgrepet
  • berekne nullpunkt, skjeringspunkt og gjennomsnittleg vekstfart, finne tilnærma verdiar for momentan vekstfart og gje nokre praktiske tolkingar av desse aspekta
  • gjere greie for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utleie ein derivasjonsregel for polynomfunksjonar og bruke denne regelen til å drøfte funksjonar
  • lage og tolke funksjonar som beskriv praktiske problemstillingar, analysere empiriske funksjonar og finne uttrykk for ein tilnærma lineær funksjon
  • bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar og potensfunksjonar

Kapitler i sinus

4 Funksjoner og andregradsuttrykk

4.1 Funksjonsbegrepet og Funksjoner
4.2 Nullpunkter, bunnpunkter og toppunkter
4.3 Andregradslikninger med to ledd
4.4 Andregradsformelen
4.5 Praktisk bruk av andregradslikninger
4.6 Ikke-lineære likningssett
4.7 Nullpunkter og faktorisering
4.8 Andregradsulikheter
4.9 Rasjonale funksjoner

Sider knyttet til tema

Del