Logaritmer

Logaritmer var oprinnelig en metode for å regne med store tall uten bruk av kalkulator. Multiplikasjon ble omgjort til addisjon og subtraksjon. Ved hjelp av tabeller kunne man til slutt finne svaret. Vi starter med starten. Når a er et positivt tall, spør vi: Hvilket tall er det i opphøyer 10 i for å få […]

n-te rot

Kvadratrøtter I kurset 1T kan vi bare ta kvadratrøtter av positive tall. Det er mulig å ta kvadratroten av negative tall, men da beveger vi oss utenfor pensum, og inn i de imaginære eller komplekse tallene. Vi kan definere kvadratroten som (1)   Ut fra dette kan vi altså si at osv. Siden vi kun […]

Standardform

Tall på standardform brukes mye i realfag. Det er en måte å framstille store og små tall på en oversiktlig måte. Vi vet fra før: (1)   Her er det altså nyttig å kunne gå direkte fra potens til heltall og omvendt. (2)   Ett tall på standardform skrives som et tall mellom 1 og […]

Potensregning

Potensregning er en forenklet måte å skrive f.eks eller tall som er veldig store er ofte lettere å skrive på potensform, . Et potenstall består av et grunntall og en eksponent. Eksponenten forteller oss hvor mange ganger vi skal multiplisere grunntallet. Fra eksempelet over kan vi si (1)   Det er et sett med regler […]