Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere mengder og storleikar. Tal omfattar både heile tal, brøk, desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar. Algebra blir òg nytta i samband med hovudområda geometri og funksjonar.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Kapitler i Sinus

2 Tallregning og algebra

2.1 Regnerekkefølge
2.2 Brøkregning
2.3 Bokstavregning og parenteser
2.4 Rasjonale uttrykk
2.5 Kvadratsetningene
2.6 Faktorisering
2.7 Forkorting av rasjonale uttrykk
2.8 Fullstendige kvadrater
2.9 Metoden med fullstendige kvadrater

3 Formler, likninger og ulikheter

3.1 Likninger og Likninger
3.2 Formler
3.3 Rette linjer
3.4 Rette linjer med digitale verktøy
3.5 Grafisk avlesing
3.6 Grafisk løsning av lineære likningssett
3.7 Innsettingsmetoden
3.8 Ulikheter

5 Potenser og logaritmer

5.1 Potenser
5.2 Regneregler for potenser
5.3 Tall på standardform
5.4 Kvadratrøtter og røtter av høyere orden
5.5 Potenser med en brøk som eksponent
5.6 Logaritmer
5.7 Eksponentiallikninger
5.8 Logaritmelikninger

Sider knyttet til tema

Del